Uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 mei van De Rijke Sterrentuin
op ons moestuincomplex – aanvang 19u30

Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 mei op de tuin; start 19.30 uur.
Hebt u buren, vrienden of kennissen in Sterrenburg of Dubbeldam met belangstelling voor een moestuintje, dan zijn die ook van harte welkom.

We beginnen met een presentatie over diervriendelijk tuinieren door Kees Mastenbroek, een lid van de IVN afdeling Dordrecht. Daarbij zal het vooral gaan over het nut en bescherming van bijen, vlinders en andere nuttige insekten op de moestuin.

Daarna werken we de agenda van de Algemene Ledenvergadering af.

 1. Opening en vaststelling agenda.

 2. Vaststelling verslag vorige ledenvergadering 15 maart 2018. of download .pdf

 3. Vaststelling jaarverslag 2018.  of download .pdf

 4. Vaststelling financieel verslag en hoogte eigen bijdrage voor seizoen 2020 – 2021. (volgt)
  Het bestuur stelt voor de jaarlijkse bijdrage te handhaven op € 25.-

 5. Ledenwerving, o.a. door inzet sociale media. De vereniging heeft dringend nieuwe leden nodig. Wie wil zich daar samen met het bestuur voor inzetten?

 6. Aanleg van de pompinstallatie; wat houdt dat in, waar plaatsen we de pompen en de tappunten? Wie gaat er in kleine groepjes aan meehelpen?
  Eind mei/ begin juni kunnen we waarschijnlijk het nodige materiaal bestellen, daarna kunnen we in enkele fasen aan de slag. Hopelijk kunnen we in juli al een feestje organiseren bij het in gebruik nemen van de pompen.

 7. Vooruitblik 2019 en 2020, waaronder 

  • Arie van Zanten en Olivier Vrooland treden volgens rooster af en stellen zich voor een beperkte tijd opnieuw verkiesbaar. Het bestuur streeft naar verjonging en dringt er bij andere leden dan ook op aan om zich aan te melden om bestuurslid te worden of om al vast mee te lopen in het bestuur.  Voor een soepele overgang kunnen we het bestuur uitbreiden.  Alle leden kunnen zich kandidaat stellen bij het bestuur.

  • Benoeming van 2 leden voor de kascommissie voor het volgende seizoen.

  • Activiteiten / wensen van de leden. Hoe maken we het gezelliger op de tuin? Volgens het bestuur is naamsbekendheid een eerste voorwaarde om elkaar te vinden en met elkaar op te trekken; vandaar allereerst de vraag om bordjes met de voornamen te maken en in de tuinen te plaatsen.

  • Hulp bij het organiseren van de lunches tijdens de klusochtenden.

  • Beheer van de bloembakken; wie ontfermt zich over welke bak?


 8. Wat verder ter tafel komt.

 9. Rondvraag.

 10. Sluiting.